Close

Ētikas kodekss

Profesionāli kouči un dziedināšanas speciālisti rīkojas tā, lai labvēlīgi ietekmētu profesiju, ar cieņu izturas pret dažādiem terapijas un koučinga veidiem un apzinās, ka viņiem jāievēro attiecīgie likumi un regulas.

1.Profesionālā ētika
Es, kā koučs un dziedināšanas speciālists:
1.1.Apzināti neizdarīšu publiskus paziņojumus, kas ir nepatiesi vai, kas maldina par to, ko varu piedāvāt kā speciālists.
1.2.Vienmēr precīzi nosaukšu savas kvalifikācijas, kompetences, pieredzi un sertifikāciju.
1.3.Atzīšu un godāšu citu centienus un ieguldījumu, nepiedēvējot tos sev. Es apzinos, ka pārkāpjot šo standartu, var tikt iesaistītas trešās personas tiesību aizsardzībai.
1.4.Vienmēr, centīšos apzināties personīgos aspektus, kas varētu pasliktināt, radīt konfliktu vai traucēt manu kā speciālista sniegumu vai manas profesionālās attiecības. Ikreiz, kad fakti un apstākļi prasīs, es nekavējoties meklēšu citu profesionāļu palīdzību un izvērtēšu, kā rīkoties, tostarp, vajadzības gadījumā, pārtraukšu savas profesionālās attiecības.
1.5.Rīkošos, saskaņā ar Ētikas kodeksu visu seansu un citu ar šiem pakalpojumiem saistītu aktivitāšu laikā.
1.6.Saglabāšu, uzglabāšu, kā arī atbrīvošos no jebkuriem pierakstiem manas kā speciālista prakses laikā, tā, ka tiek ievērota konfidencialitāte, drošība un privātums atbilstoši attiecīgajiem likumiem, līgumiem un vienošanās aktiem.

2.Interešu konflikts
Es, kā speciālists:
2.1.Izvairīšos no iespējamiem interešu konfliktiem. Šāda konflikta gadījumā, piedāvāšu pārtraukt sadarbību.
2.2.Savlaicīgi informēšu klientu par visām atlīdzībām, kuras es varu saņemt no trešajām personām par klientam sniegtajām rekomendācijām, ja tādas ir.
2.3.Apzināti neizmantošu jebkādas personiskās, profesionālās, naudas vai bonusu priekšrocības speciālista – klienta attiecībās, izņemot, tās, par ko ir vienošanās vai līgums.

3.Profesionālā ētika ar klientu
Es, kā speciālists:
3.1.Apzināti nemaldināšu un nesniegšu nepatiesas pretenzijas, kuras varētu rasties darba procesā vai no manis kā profesionāļa.
3.2.Sniegšu tikai patiesu informāciju vai padomus potenciālajiem klientiem vai maksātājiem.
3.3.Noslēgšu skaidras vienošanās un līgumus ar klientiem un maksātājiem (attiecināms uz gadījumiem, ja maksātājs nav klients, bet ir cita persona). Godāšu jebkuras profesionālu speciālistu attiecību vienošanās vai līgumus.
3.4.Nodrošināšu, lai klienti vai maksātāji izprot to, kas ir konkrētais pakalpojuma veids, konfidencialitāte, finansiālā vienošanās un jebkuri citi nosacījumi, kas iekļauti līgumos un vienošanās aktos.
3.5.Ievērošu klienta tiesības, izbeigt klienta un speciālista-klienta attiecības jebkurā brīdī, saskaņā ar līgumu vai līguma noteikumiem. Būšu uzmanīga pret zīmēm, kas norāda, ka klients vairs negūst labumu no profesionālajām attiecībām.
3.6.Iedrošināšu klientu vai maksātāju mainīt darba metodi, ja uzskatīšu, kas tas ir labāk klientam vai maksātājam.
3.7.Ieteikšu savam klientam izmantot pakalpojumus pie citiem profesionāļiem, ja tas būs nepieciešams.

4.Konfidencialitāte un privātums
Es, kā speciālists:
4.1.Apņemos stingri ievērot konfidencialitāti par jebkuru informāciju gan par klientu, gan maksātāju, īpaši ar klientu atrunājot to līgumā vai vienošanās aktā par informācijas izpaušanu citai personai, ja vien tas nav noteikts likumā (attiecināms uz gadījumiem, ja maksātājs nav klients, bet ir cita persona).
4.2.Ar katru klientu vienošos par informācijas apmaiņu starp mani kā speciālistu, klientu un maksātāju (attiecināms uz gadījumiem, ja maksātājs nav klients, bet ir cita persona).
4.3.Sadarbojoties ar citiem piesaistītajām personām darba procesā, skaidri vienošos Ētikas kodeksa un konfidencialitātes ievērošanu.

Atjaunots 01.11.2022